CCLV

Contactcommissie Lage Vuursche

Nieuws

Klik hier voor recente berichten in de kranten.

Klik hier voor een link naar de website van landgoed Pijnenburg, persberichten.

Klik hier voor de Nieuwsbrieven van de Vrienden van Eyckenstein.

Een Corona Vrij 2021

Windturbines west van Lage Vuursche

In diverse media is aandacht geschonken aan de reuring die in het dorp Lage Vuursche is ontstaan nadat aan het licht is gekomen dat gemeente De Bilt een voor onderzoek heeft laten uitvoeren in de zoektocht naar mogelijke locaties voor de plaatsing van serieus grote windturbines. Hoewel in diezelfde media hier en daar te lezen valt dat deze reuring "stemmingmakerij" betreft, is uw CCLV er allerminst gerust op. Het is helaas recent gebleken dat natuurwaarden kunnen wijken voor overige belangen. Aangezien Nederland zich gecommitteerd heeft aan een Klimaat Akkoord en er een substantieel deel van de opgewekte energie duurzaam van aard moet zijn (een standpunt waar de CCLV zich op zichzelf prima in kan vinden), zitten gemeentes voor het voldongen feit dat ook zij hun steentje dienen bij te gaan dragen. En dan blijkt voor gemeente De Bilt het heel denkbaar dat bezwaren op grond van natuurwaarden onvoldoende sterk zouden kunnen blijken te zijn ten opzichte van bijvoorbeeld bezwaren in het kader van project ontwikkeling (de windturbines mogen niet nabij woonhuizen geplaatst gaan worden, door ze bijvoorbeeld langs de A27 te plaatsen zou de grond in de onmiddelijke nabijheid van die turbines af vallen als toekomstige woningbouw locaties, op basis van fijnstof, stikstof en geluidsoverlast zou elk terrein dicht naast een snelweg af moeten vallen als potentieel woningbouw gebied en derhalve uitermate geschikt geacht moeten worden voor het plaatsen van windturbines).

 

Klankbordgroep Soestdijk, Vervolg

Nadat het eindadvies van de Klankbordgroep Soestdijk omtrent het Voorontwerp Bestemmingsplan ontwikkeling Paleis Soestdijk geformuleerd en gepresenteerd was, is voor het vaststellen van het Ontwerp Bestemmingsplan de Klankbordgroep gevraagd of zij bereid zijn ook in die fase een advies te formuleren. Uw CCLV zit in de persoon van uw voorzitter aan tafel (al is dat in dit geval in letterlijke zin de eigen keukentafel wegens het digitale Zoom Karakter van de besprekingen) bij deze doorstart van de Klankbordgroep. Als de resultaten van de Lock Down 2 in combinatie met de vaccinatie campagne een beetje mee mogen werken, hoopt de CCLV u in 2021 bij te kunnen praten over de vorderingen die de Klankbordgroep in deze fase maakt.

 

Corona

Het Corona virus houdt het hele land, eigenlijk zo goed als de hele planeet, erg bezig. In Lage Vuursche zijn tot nader order de restaurants gesloten en dat geeft een bijzondere aanblik. De bossen waren in het weekend van 21 en 22 maart behoorlijk gevuld, men hield over het algemeen wel netjes de anderhalve meter afstand van elkaar, maar na de persconferentie van 23 maart was het duidelijk stiller in het bos. We hopen dat we met zijn allen hier gezond doorheen mogen komen....

 

Kap Drakenstein

Het zal menigeen zijn opgevallen: op het terrein van kasteel Drakenstein is stevig gekapt. Een combinatie van het insect De Letterzetter (de naam komt van het effect van het aanvreten van de stam net onder de bast, er ontstaan patronen die op schrift lijken) en de droogte van afgelopen zomer heeft een groot aantal bomen doen overlijden of zodanig verzwakken dat ze niet meer veilig konden blijven staan. Er is op minstens zo'n grote schaal herplant gepleegd waarbij gekozen is voor een mix die beter bestand is tegen droogte en de Letterzetter.

 

Klankbord Staats Bosbeheer

Misschien was de klankbordgroep aanpak van het project Paleis Soestdijk wel een inspiratiebron voor Staats Bosbeheer, want voor het opstellen van het beheerplan Heel de Heuvelrug is een klankbordgroep in het leven geroepen. Namens de CCLV zit de voorzitter in deze groep. Een eerste bijeenkomst is reeds geweest, de tweede die op de agenda stond is door Corona uitgesteld. Wellicht dat er een vorm van Tele Vergaderen ingevuld gaat worden. De CCLV juicht het initiatief van harte toe en zal trachten een vruchtbare en constructieve bijdrage te leveren.

 

Klankbord Paleis Soestdijk

Na intensieve sessie en ook de nodige thuiswerk, is de klankbordgroep tot een advies gekomen dat binnen de groep breed wordt gedragen. De inhoudelijke behandeling in de raad is op dit moment wat opgeschort. Daar liggen twee redenen aan ten grondslag, allereerst een punt van onduidelijkheid hoe het zit met de invulling van de nieuwbouw, kan dat op 6 hectare (waarop de Meijer Bergman Groep haar begroting had gebaseerd) of slechts op 2,9 hectare (de huidige bouwoppervlakte van het Marechaussee terrein, de bomen die zouden moeten wijken kunnen onder de provinciale natuur regels echter niet worden gekapt). Er is door dit verschil een gat in de betroting geslagen van 11 miljoen en dat gat dient in goede harmonie te worden gedicht. We volgen de ontwikkelingen met bovengemiddelde interesse.

 

Fietsverbinding Lage Vuursche -  Soest gesloten

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan, de fietsverbinding over het landgoed Pijnenburg van Lage Vuursche naar Soest is niet meer bruikbaar voor fietsers. Dagelijks werd deze fietsroute gebruikt door onder andere schooljeugd. Die moeten nu hun toevlucht zoeken naar de Vuursche Steeg en de Embranchementsweg. De CCLV vindt dit een onwenselijke situatie omdat deze wegen niet uitblinken in veiligheid voor de fietsende gebruikers. Wethouder Jansma is middels een e-mail op de hoogte gesteld van onze zorgen, we hebben de vraag neergelegd of de gemeente Baarn op korte termijn mogelijkheden ziet om fietsers een goed bruikbare en veilige verbinding te bieden zo lang de geplande vrij liggende fietspaden langs de Vuursche Steeg en de Embranchementsweg nog niet zijn gerealiseerd.

Inmiddels zijn er diverse andere partijen die hun zorgen over de sluiting van het fietspad hebben geuit. Het landgoed heeft nu een gedoogbeleid door de weeks tussen zonsopkomst en zonsondergang. Veel fietsers hebben de wens ook in het weekend over het pad te kunnen fietsen.

Eerdaags volgen gesprekken met zowel landgoed eigenaar dhr Insinger als de burgemeester over deze kwestie. Wij houden u op deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Beleidsregels Evenementen

Afgelopen februari heeft de CCLV gereageerd op de concept beleidsregels betreffende te organiseren evenementen. De gemeente heeft hier op gereageerd (reactie in het rood aangegeven in het document). Via andere kanalen waren ook al wat vragen en opmerkingen op de gemeente afgevuurd welke zijn verwerkt in de definitieve versie (welke nog wel door de raad geaccordeerd dient te worden).

Regelgeving omtrent geluid in gemeente Baarn is in dit document vastgelegd.

 

Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche e.o. opgericht

Onlangs is de stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche e.o. opgericht. Ontwikkelingen die zich recent hebben voorgedaan op landgoed Pijnenburg baren de initiatiefnemers voor deze stichting zorgen. Wordt niet teveel van ons natuurschoon opgeofferd voor bebouwing?

De stichting presenteert zichzelf op hun website. Daar vindt u ook informatie hoe u de stichting een helpende hand kunt bieden en ook hoe u donaties kunt doen.

 

Foto impressie Nationaal Kampioenschap Traditioneel Gerij

Zaterdag 10 september 2017 was het prachtig weer en was Lage Vuursche 's ochtends en aan het eind van de middag gastheer voor het Nationaal Kampioenschap Traditioneel Gerij. Een foto impressie gemaakt door de secretaris van de CCLV van het inspannen op het weiland van familie Schep-Koops en het paraderen langs de jury op het weiland van restaurant De Lage Vuursche vindt u hier (<-Klik).